Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 70 (0.327 secs)
You searched for: (collection:nationallibraryofscotland OR mediatype:nationallibraryofscotland) AND -mediatype:collection AND firstTitle:E
[1] 2     Next    Last
[texts]Eachdraidh a' Phrionnsa, no Bliadhna Thearlaich - MacKenzie, John, 1806-1848
BC
Keywords: Charles Edward, Prince, grandson of James II, King of England, 1720-1788; Jacobite Rebellion, 1745-1746
Downloads: 404
[texts]Eachdraidh a' Phrionnsa, no, Bliadhna Thearlaich : anns am bheil min-chunntas air taisdeal a' Phrionnsa do dh'Albhainn ; togbhail nam fineachan Gaelach 'na aobhar ; agus gach teugbhail 'bha aca r'a naimhdean ; maille ri iomruagadh a' Phrionns' agus a luchd-leanmhuinn an deigh latha Chuil-Fhodair, &c. - MacKenzie, John, 1806-1848
Reprinted from the Edinburgh edition of 1845
Keywords: Charles Edward, Prince, grandson of James II, King of England, 1720-1788; Jacobite Rebellion, 1745-1746
Downloads: 252
[texts]Eachdraidh aithghearr mu Eaglais na h-Alba : bho thus a suidheachaidh; maille ri cunntas air dealachadh agus cur suas na h-Eaglaise Saoire, cuis mhic mhaoilein chardrois, &c., &c. - MacFarlane, Donald
CAM
Keywords: Free Church of Scotland
Downloads: 175
[texts]Eachdraidh beatha Chriosd ann am briathran a' Bhiobuill (Volume 1893) - McRury, John, fl. 1893-1902
Title on added t.p.: The life of Christ in the words of the Scriptures
Keywords: Bible
Downloads: 40
[texts]Eachdraidh fhirinneach mu'n Chogadh Naomh : a rinneadh le righ Saddai ri Diabolus, a chum ard-bhaile an t-saoghail ath-bhuannachd, no, Call agus ath-ghlacadh Baile Anam-an duine (Volume 1846) - Bunyan, John, 1628-1688
Translation of: The Holy War
Downloads: 53
[texts]Eachdraidh Ioseiph, mhic Iacoib (Volume 1894) - MacGowan, John, 1726-1780
By John MacGowan
Keywords: Joseph (Son of Jacob)
Downloads: 92
[texts]Eachdraidh Ioseiph, mhic Iacoib - MacGowan, John, 1726-1780
BC
Keywords: Joseph (Son of Jacob)
Downloads: 239
[texts]Eachdraidh Ioseiph, mhic Iacoib - MacGowan, John, 1726-1780
By John MacGowan
Keywords: Joseph (Son of Jacob)
Downloads: 129
[texts]Eachdraidh na h-Alba, anns a' bheil Gearr-Iomradh : air na nithhibh is cudthromaich' a thachair 's an rioghachd, o n a ceud linnibh, gu meadhon an naoidheamh linn deug - Mackenzie, Angus
BC
Keywords: Scotland -- History
Downloads: 432
[texts]Eachdraidh nan ainmhidhean ainmicht' anns na Sgriobtuiribh - Kinniburgh, R. (Robert)
BC
Keywords: Animals in the Bible
Downloads: 319
[texts]Eachtra Lomnochtn - Bergin, Osborn, 1873-1950
MT
Keywords: Legends
Downloads: 462
[texts]Eadar-mhineachadh air Salm CXXX : anns am bheil nadur agus firinn maitheanas peacaidh air an cur an ceill : agus cor anama ann an amhghar o chionta peacaidh, agus air fhuasgladh le sealladh de mhaitheanas ann an Dia, air fhosgladh (Volume 1896) - Owen, John, 1616-1683
Translation of: A practical exposition of the 130th Psalm
Keywords: Bible; Forgiveness of sin
Downloads: 31
[texts]Eaglais steidhichte na h-Alba; agus, Gnothaichean Albannach Eile : da oraid - Gladstone, W. E. (William Ewart), 1809-1898
HM
Keywords: Church of Scotland; Crofters
Downloads: 200
[texts]Eaglaisean ath-leasaichte na h-Alba
Title from caption
Keywords: Episcopal Church in Scotland
Downloads: 160
[texts]Earail dhealachaidh : do shluagh a sgeachd - Findlater, William
HM
Keywords: Scottish Gaelic poetry
Downloads: 135
[texts]Earail dhurachdach do pheacaich neo-iompaichte: (Volume 1782) - Alleine, Joseph, 1634-1668
I.S. = John Smith
Keywords: Conversion
Downloads: 72
[texts]Earail dhurachdach do pheacaich neo-iompaichte: : - Alleine, Joseph, 1634-1668
"The translation is from the abridgement by Mr. Thornton, intitled, Alleine's Admonition" (sig.a2)
Keywords: Conversion
Downloads: 416
[texts]Earail do oigridh na Gaedhealtachd - MacFarlane, Robert Maxwell
Title from caption
Downloads: 97
[texts]Earailean soisgeulach - Moody, Dwight Lyman, 1837-1899
Translation into Gaelic of: Evangelical admonitions
Keywords: Christian life
Downloads: 171
[texts]Early Russian history : four lectures delivered at Oxford, in the Taylor Institution, according to the terms of Lord Ilchester's bequest to the university - Ralston, William Ralston Shedden, 1828-1889
CAM
Downloads: 205
[texts]Early Scottish melodies: including examples from mss. and early printed works, along with a number of comparative tunes, notes on former annotators, English and other claims, and biographical notices, etc - Glen, John, 1833-1904
No. 103
Keywords: Ballads, Scots; Songs, Scots; Folk songs, Scots
Downloads: 270
[texts]Early Scottish melodies: including examples from mss. and early printed works, along with a number of comparative tunes, notes on former annotators, English and other claims, and biographical notices, etc - Glen, John, 1833-1904
No. 103
Keywords: Ballads, Scots; Songs, Scots; Folk songs, Scots
Downloads: 193
[texts]Early Welsh gnomic poems - Jackson, Kenneth, 1909-
Includes index
Keywords: Gnomic poetry, Welsh; Welsh poetry
Downloads: 357
[texts]Earran de'n leabhar cheasnuighe aithleasuichte : a ta 'nochdadh teagaisg, rn, agus ns na Panachd ; maille ri Cnsachadh eadar am P' agus an Reformsion - Loudon, Duncan
HM
Keywords: Catholic Church
Downloads: 147
[texts]Earrann de Dh'Oraid a thugadh seachad fa chomhair Seanadh Ghleann-Eilg 'sa Bhliadhna 1878 (Volume 1879) - Scotland. - Reformed Presbyterian Church. - Synod of Glen Elg
SCO
Downloads: 17
[texts]Easy Latin stories for beginners : with vocabulary and notes - Bennett, George Lovett, 1846-1916
In Latin and English
Keywords: Latin language
Downloads: 5,045
[texts]Easy lessons, or, Self-instruction in Irish - Bourke, Ulick Joseph, 1829-1887
Includes bibliographical references
Keywords: Irish language
Downloads: 1,844
[texts]Ecclesiastical records. Selections from the minutes of the Synod of Fife, M.DC.XI.-M.DC.LXXXVII - Abbotsford Club (Edinburgh)
SCO
Downloads: 211
[texts]Edinburgh : picturesque notes - Stevenson, Robert Louis, 1850-1894

Keywords: Brunet-Debaines, A. (Alfred), b. 1845; Lockhart, William Ewart, 1846-1900; Bough, Samuel, 1822-1878
Downloads: 285
[texts]Edinburgh and South of Scotland trades' directory, including the counties of Berwick, Edinburgh, Haddington, Linlithgow, Peebles, Roxburgh, and Selkirk; also a gazetteer of Scotland (Volume 1900) - Directories. - Edinburgh
SCO
Downloads: 2,014
[texts]Edinburgh repository of music, : containing the most select English, Scottish & Irish airs - Ruggles-Brise, Dorothea, Lady, former owner. StEdNL
Collection of John Glen (1833-1904)
Downloads: 217
[texts]Education in the Highlands in the olden times - Mackay, William, 1848-1923
HM
Keywords: Education
Downloads: 361
[texts]Egypte ancienne - Champollion-Figeac, M. (Jacques-Joseph), 1778-1867
CAM
Downloads: 761
[texts]Eigh bho Chreag-Eileachaidh : (o'n Bheurla) - Shairp, John Campbell, 1819-1885
Title from caption
Downloads: 113
[texts]Eiseirigh na seann chanain Albannaich, no, An nuadh oranaiche Gaidhealach (Volume 1892) - MacDonald, Alexander, ca. 1695-ca. 1770
Printer named in colophon: Lorimer and Gillies, Printers, Edinburgh
Keywords: Songs, Scottish Gaelic
Downloads: 45
[texts]Eisempleir shoilleir ceasnnuighe air Leabhar Aith-ghear nan Ceist, : chum foghlum a thabhairt do 'n dream ata og, agus ain-eolach. - Willison, John, 1680-1750
Translated by Robert Macfarlan
Keywords: Church of Scotland; Presbyterian Church
Downloads: 484
[texts]Eisempleir shoilleir ceasnnuighe air Leabhar Aith-ghearr nan Ceist, : chum foghlum a thabhairt do 'n dream ata oeg, agus ain-eolach. (Volume 1773) - Willison, John, 1680-1750
Two variants are known. A: at end of page 164 a note 'As page 197 was accidentally spoiled in several copies in the working, the bookbinder is desired to cancel that leaf where faulty, and to substitute another in place of it'; B: no note at end of page 164
Keywords: Church of Scotland; Presbyterian Church
Downloads: 149
[texts]Elementary course of Gaelic - Reid, Duncan, 1849-1912
HM
Keywords: Scottish Gaelic language -- Grammar
Downloads: 1,114
[texts]Elementary course of Gaelic - Reid, Duncan, 1849-1912
Text in English and Gaelic, with English-Gaelic and Gaelic-English vocabularies
Keywords: Scottish Gaelic language
Downloads: 968
[texts]Elementary course of Gaelic - Reid, Duncan, 1849-1912
BC
Keywords: Scottish Gaelic language -- Grammar
Downloads: 641
[texts]Elementary lessons in Gaelic : reading, grammar, and construction, with a vocabulary and key - Macbean, Lachlan
BC
Keywords: Scottish Gaelic language -- Grammar
Downloads: 501
[texts]Elementary lessons in Gaelic : reading, grammar, and construction, with a vocabulary and key - Macbean, Lachlan
Text in English and Gaelic
Keywords: Scottish Gaelic language
Downloads: 785
[texts]Elementary lessons in Gaelic : reading, grammar, and construction, with a vocabulary and key - Macbean, Lachlan
BC
Keywords: Scottish Gaelic language -- Grammar
Downloads: 848
[texts]Elements of Gaelic grammar : in four parts - Stewart, Alexander, 1764-1821
"Royal Celtic Society edition"--T. p
Keywords: Scottish Gaelic language
Downloads: 596
[texts]Elements of Gaelic grammar : in four parts - Stewart, Alexander, 1764-1821
Includes bibliographical references
Keywords: Scottish Gaelic language -- Grammar
Downloads: 506
[texts]Elements of Gaelic grammar : in four parts - Stewart, Alexander, 1764-1821
I. Of pronunciation and orthography -- II. Of the parts of speech -- III. Of syntax -- IV. Of derivation and composition
Keywords: Scottish Gaelic language -- Grammar
Downloads: 533
[texts]Elents de la grammaire bretonne - Hingant, J
BC
Keywords: Breton language
Downloads: 1,282
[texts]Eleventh annual report of the London Auxiliary to the Association for the Religious Improvement of the Highlands and the Gaelic School Society - London Auxiliary to the Association for the Religious Improvement of the Highlands and the Gaelic School Society
CAM
Keywords: London Auxiliary to the Association for the Religious Improvement of the Highlands and the Gaelic School Society
Downloads: 125
[texts]Eminent Arbroathians; being sketches historical, genealogical, and biographical 1178-1894 (Volume 1897) - M'Bain, James M
SCO
Downloads: 257
[texts]Engelsk-dansk ordbog - Rosing, Svend, 1804-1883
CAM
Keywords: English language; Danish language
Downloads: 3,614
[1] 2     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)